ที่ฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
หน้าหลัก

กิจกรรม

ประวัติ

ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ

ผู้จัดทำเว็บไซต์คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
                      

                               ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน  จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล  แม้ชาติย่อยยับอับจน  บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
                                        บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี

ทอดผ้าป่า
ณ ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสมทบทุนในการสร้างวัดป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต

          ทอดถวาย    ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต  ต.ท้ายทุ่ง  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  อนุญาตให้จัดสร้างได้ตามวัตถุประสงค์  เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่  ทางที่พักสงฆ์จึงได้บอกบุญมายังสาธุชน  ร่วมบุญเพื่อจัดสร้างเป็นวัดป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต  ต่อไป

                                                                     กำหนดการ
 วัน อาทิตย์ ที่  24  มกราคม  พ.ศ.255
9 แรม 1 ค่ำ เดือน 2
   เวลา 11.59 น.  ทอดผ้าป่า
                                                                    ประธานสงฆ์

1.พระอาจารย์เสถียร  กนฺตสีโล                  วัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
2.พระอาจารย์สงเคราะห์  สํวโร                 วัดป่าเขาเขียว ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

3.พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร                  วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
4.
พระชัยวิทย์  ปชฺโชโต                            ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
                                                                 บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

                                                         ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์
1.นายศุกรี  สิทธิเหรียญชัย                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไดอีเผือก

2.นายทองสนธ์  ศรีรุณ                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
3.นายเที่ยงปันแก้ว                                    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
4.นายโสภา  อยู่มีสุข                                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
5.นายพงษ์ศักดิ์  ตาตุ่น                             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
6.นายณุชิน  สุขเกต                                 หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร
7.นายตำตา  น่าบัณฑิต

8.นายวิจิตร  เสนานิมิตร                          อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดไดอีเผือก
9.นายชาลี  น่าบัณฑิต
10.นายประทีป  มูลสวัสดิ์                        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18  ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
11.ผช.พิศมัย  ไตรฟื้น                             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18  ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
12.นายนนท์  ฑีฆะภรณ์                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไดอีเผือก
                                                           ประธานดำเนินงาน
ครูอุไร  ครูวีระ  คุณภควัต  น่าบัณฑิต   179/1 หมู่ 4 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
                                                                 กรรมการ
โรงเรียนวัดไดอีเผือก
1.ครูสุรศักดิ์  ครูปิติ  พรมพลอย                                                    2.ครูบุญเชิด  ครูสมฉลอง  โสตะ
3.ครูสง่า  ศรีวิกาญจน์                                                                   4.ครูอุษณี  บุญเจริญ
5.ครูสรรพสมบูรณ์  ศิริเวทิน                                                          6.ครูกรุณา  ศรีรุณ
7.ครูประทีป  นุชมี                                                                          8.ครูธนากร  ไตรฟื้น
9.ครูธรัชวรินทร์  มโนฤทธิฌานนท์                                              10.ครูพิศาล  รองทอง
11.ครูทองสุข  กระสายทอง                                                         12.นางมาลัย  คูหา
บ้านเขาทราย
1.คุณยายสมบูรณ์  ชัยสุภา                                                           2.ร.ต.ท.พิทยา  ครูบุญรัตน์  ขันคำนันต๊ะ
3.นายวิเชียร  นางบัญญัติ  ทองคำ                                                4.ด.ต.ชูชีพ นางศุภวารี  ทองคำ
5.นางเปี่ยม  ชัยสุภา                                                                      6.แม่ชีไหม
7.ผู้ใหญ่สงัด สท.ยุวราช  เถื่อนคุ้ม  พร้อมครอบครัว                     8.สท.สถิตย์  กล่ำฉวี
9.สท.สมพร  ฉิมพาลี                                                                  10.คุณเกษม  คุณปิ่นทอง  บุญตา
11.คุณปรียาภา คุณกลอยใจ (เสริมสวยกานต์)  บุญลือ              12.คุณสมบัติ คุณฐปนีย์  ศรีภูมิ
13.คุณคำพันธ์  กระสายทอง                                                      14.คุณบุญรอด  ธรรมานุสรณ์
15.นายประยูร  แสงมิ่ง                                                                16.นายอดุลย์  ฤทธิ์หิรัญ
17.นางอรัญญา   โกสุมสวรรค์ (เปิ้ล)                                          18.ครูวิชิน ครูเจียมจิต  ทรัพย์เมฆ
19.นายบัญชา นางวัชรา  สดสี                                                    20.นายธนยศ  ศรีหิรัญ  (เขาปอรีสอร์ท)

บ้านไดอีเผือก
1.นายสมัย นางสายทอง  ศรีรุณ                                                    2.นายสมาน นางประหยัด  ศรีรุณ
3.นายเครื่อง นางพลอย  พันอุด                                                     4.นางพูน  หล่อเงิน
5.นายนิพนธ์  หล่อเงิน                                                                    6.นางผล  พวงบุบผา
7.นายจันทร์ นางสมจิตร  แช่มจู                                                      8.นายปิ่น นางไทย  มูลสวัสดิ์
9.นายรัตน์ นางจำปี  ป้อมภาเดช                                                   10.นายสมยา นางระเบียบ  แหยมแก้ว
11.นายจำลอง นางบุญรอด  แสงหิรัญ                                           12.นางสมควร  อินเต
13.นายสุคม นางสมปอง  จำบุญ                                                   14.นายทองดี นางจันทร์ลา  นวลอ่อน

15.นายสุนทร นางสาร  แกมทอง                                                   16.นายสมจิตร นางสะอาด  เนียมชื่น
17.นายแหลม  คำจิ๋ว                                                                      18.นางสำรวย  มูลสวัสดิ์
19.นายบุญมี นางสวย  แกมทอง                                                    20.นายจำปี นางทองสุข  หลักลอย
21.นายกิจธนบูรณ์ นางเครือวัลย์  ขาวผ่อง                                    22.นายเลื่อน นางจันที  สมศรี
23.นายสนั่น นางรุน  เนียมชื่น                                                       24.นายสวย นางหนูนา  คงคาลึก
25.นายคำ  พันลพ                                                                         26.นางสำเภา  อุ่นอุบล
27.นายประสิทธิ์ นางสุนทร  ป้อมภาเดช                                       28.นางเจริญ  คงคาลึก
29.นายจำรุณ  ป้อมภาเดช                                                            30.นายสุพี นางวิภา  นวนอ่อน
31.นางฟ้อน  พรกลิ่น                                                                    32.นายหลงมา นางบุญมี  จันทรา

33.นายสำเนียง นางสมคิด  อยู่มีสุข                                             34.นายเจริญ นางคำหล้า  เชียงทอง
กลุ่มหลักลอย

1.นายสมบุญ นางสมนึก  สังข์ขวาง                                               2.นายบุญมา  หลักลอย
3.นายอำคา  หลักลอย                                                                   4.นายผัน  หลักลอย
5.นายนิพนธ์ นางสำรวย  พรสิงห์                                                 
บ้านคลองห้วยหลัว
1.นางพัน  น่าบัณฑิต                                                                      2.นางทองสุข  นันทสาร
3.ผช.ธุวพร  นันทสาร                                                                     4.นายทองพูน  น่าบัณฑิต
5.นายจันทร์ นางหวัน ป้องเขต                                                       
บ้านทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
1.พ่อใหญ่ทองสุข                                                                        2.กำนันณรงค์  คุณดอกไม้  จักขุจันทร์
3.นางนวลจันทร์  ญาติบรรทุง
ลูกหลานคุณพ่อหมุด คุณแม่เยี่ยม  โคตรพันธ์ และบรรพบุรุษจังหวัดศรีสะเกษ
                            แผนที่เดินทางไปที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต

               
   ขอเชิญคลิกเข้าชมเว็บไซต์  www.dhammakamotaisuwan.com
ติดต่อสอบถาม ครูอุไร  ๐๘ ๗๓๐๗ ๒๒๘๑                 ครูวีระ   ๐๙ ๑๑๔๘ ๘๒๕๘   
                                                             คลิกขึ้นบน

 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ www.dhammakamotaisuwan.com
ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อีเมล weera9999@gmail.com