ที่ฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
หน้าหลัก

กิจกรรม

ประวัติ

ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ

ผู้จัดทำเว็บไซต์

วันเริ่มต้นเว็บไซต์เรา
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
อัปโหลดล่าสุด
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐


ชมยูทูป...ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
อ่าน...      ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
ชมยูทูป... ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
ช่องurai1791   
ชมยูทูป... ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
ช่องweera66230
ดาวโหลดธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
แวะชมเว็บไซต์หลวงปู่อ่ำ   ธัมมกาโม
เชิญเข้าฟังธรรมะ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
                  หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม ได้ที่นี่

ชมยูทูป...ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
อ่าน...      ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
ชมยูทูป... ธรรมะหลวงปู่จันทา ถาวโร
ช่องurai1791  
 ดาวโหลดธรรมะหลวงปู่จันทา ถาวโร
 
 แวะชมเว็บไซต์หลวงปู่จันทา   ถาวโร


ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
คลิกเข้าไปศึกษาได้


 ขอเชิญศึกษาปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 ชมยูทูปชีวิตที่วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.เมือง จ.อุดรธานี
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่


 สรุปกิจกรรมการก่อสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต น่าบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
  คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่


สถานที่ก่อสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต

กุฏิที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต

ครูวีระ ครูอุไร และนายภควัต น่าบัณฑิต มอบใบที่ที่จะสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิตไปเก็บไว้ที่ อบต.ท้ายทุ่ง โดยมี นายสมบุญ พวงพันธ์ นายก อบต.ท้ายทุ่ง นายพงษ์ศักดิ์ ตาตุ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง และญาติธรรม ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภาพสร้างกุฎีธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยใช้งบประมาณของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต  น่าบัณฑิต เริ่มเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (ยังไม่มีงบบริจาค)
    คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่             

กำเนิดที่ปฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร


กำเนิดที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร


คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
                           

                               ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน  จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล  แม้ชาติย่อยยับอับจน  บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
                                        บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี

 
  
         ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

 

 ครูอุไร ครูวีระ คุณภควัต น่าบัณฑิต ถวายที่ดินจำนวน ๘ ไร่ สร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต (วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) ที่พักอุบาสกอุบาสิกา ๓ ไร่ ทำถนน ๒ ไร่ สร้างกุฎี ๑ หลัง ห้องน้ำ ๓ หลัง ไฟฟ้าขยายเขตและน้ำปะปา ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

                                                ข่าวสารงานบุญ
 
facebook ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
    อัยการขอเชิญพบ...รอบสอง
  
   
             บทสรุปจากอัยการ...
    
    
             อัยการขอเชิญพบ...รอบแรก
     
           
แจ้งเพื่อทราบ ... คณะกรรมการและไวยาวัจกรที่ได้รับการแต่งตั้ง จากเจ้าคณะจังหวัด ยังไม่ได้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๐ เป็นครูบาเท่งและศิษยานุศิษย์ ดำเนินการดูแลเรื่องการเงินและรายได้ของที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต จึงแจ้งให้ทราบ ...

 ครูวีระ น่าบัณฑิต ครูอุไร น่าบัณฑิต คุณภควัต น่าบัณฑิต มีเจตนาอันบริสุทธิ์ ที่จะสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณทิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร มีการประชุมพระ ชาวบ้าน และผู้บริจาคที่สร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณทิต ตกลงให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เก็บรักษาไว้
  
 คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

   เหตุการณ์ตั้งแต่เจตนาที่จะสร้าง "วัดป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต" กับครอบครัวครูอุไร ครูวีระ น่าบัณฑิต (ขณะนี้ พระมาพักเป็นการชั่วคราว ในสถานที่ปฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ขอนำเสนอเหตุการณ์ ดังนี้
         คลิกที่นี่ พระเล่ มาพูดตำหนิ ปู่ย่า ตายาย ผู้ถวายที่สร้างวัด  ณ ที่ปฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณทิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
         คลิกที่นี่ พระเท่ง สมขาว พูดว่ามีแต่กลดกับบาตร ไม่ยึดติด ณ ที่ปฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณทิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สุดท้ายพฤติกรรมกับคำพูดสวนทางกัน
         คลิกที่นี่ โยมกุ้ง จากวัดป่าเขาน้อย พูดเรื่องให้แจงเงินทำบุญที่ปฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณทิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 
  ผลงานที่ครอบครัวครูอุไร ครูวีระ คุณภควัต  น่าบัณฑิต ได้อุทิศ กาย ใจ เพื่อสังคม ภูมิใจมาก

 ผลงานที่ครอบครัวครูอุไร ครูวีระ คุณภควัต  น่าบัณฑิต ได้อุทิศ กาย ใจ เพื่อสังคม ด้านเผยแพร่ธรรมะ ได้เผยแพร่ลงยูทูป ประมาณ 4,200 กว่าเรื่อง คือช่อง urai1791

   คลิกเข้าชมได้ที่นี่

 ผลงานที่ครอบครัวครูอุไร ครูวีระ คุณภควัต  น่าบัณฑิต ได้อุทิศ กาย ใจ เพื่อสังคม ด้านวิชาการ ได้เผยแพร่ลงยูทูป ประมาณ 900 กว่าเรื่อง คือช่อง weera66230

   คลิกเข้าชมได้ที่นี่

 ผลงานที่ครอบครัวครูอุไร ครูวีระ คุณภควัต  น่าบัณฑิต ได้อุทิศ กาย ใจ เพื่อสังคม ด้านกีฬา ได้เผยแพร่ลงยูทูป ประมาณ 100 กว่าเรื่อง คือช่อง khonrakfootball

   คลิกเข้าชมได้ที่นี่

 กำเนิดที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 กำเนิดที่ปฏิบัติธรรมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 ครูอุไร ครูวีระ กราบนมัสการและฟังเทศน์หลวงปู่โย ฐิตธัมโม วัดป่าซับบาดาลสุวรรณโชติ ๑๐กันยายน๒๕๖๐

 

 ครูอุไร ครูวีระกราบนมัสการหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่าศิลาพร จังหวัดยโสธร ๘ กันยายน ๒๕๖๐

 

 กราบนมัสการหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่าศิลาพร ยโสธร ๘ กันยายน ๒๕๖๐

 ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 สรุปกิจกรรมการก่อสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต น่าบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
  คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 

 

 


  คลิกขึ้นบน
 

 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ www.dhammakamotaisuwan.com
ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อีเมล weera9999@gmail.com